மரபியல் & மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ்கள்

மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் என்பது வாழ்க்கையின் அடிப்படையை உருவாக்கும் மூலக்கூறுகளை கிண்டல் செய்யும் ஒரு விஞ்ஞானமாகும், நாம் எவ்வாறு உடல் பண்புகளை மரபுரிமையாகப் பெறுகிறோம் மற்றும் குறிப்பிட்ட நிலைமைகள், நோய்கள் அல்லது கோளாறுகளுக்கு நாம் ஏன் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறோம். மரபியல் என்பது உயிரியலின் ஒரு பிரிவாகும், இது பரம்பரை பண்புகள் எவ்வாறு தலைமுறையிலிருந்து தலைமுறைக்கு பரவுகிறது என்பதில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. மரபணுக்கள் மற்றும் மரபணு மாறுபாடுகள் பற்றிய ஆய்வு மரபியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மூலக்கூறு உயிரியல் என்பது உயிரியலின் ஒரு பிரிவாகும், இது வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்ள "கீழே" அணுகுமுறையை எடுக்கும். மரபணு வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கப்படும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்களை ஆராய்வது இதில் அடங்கும். மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் நுணுக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது, மூலக்கூறு உயிரியல் மரபணு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை வழங்குகிறது மற்றும் செல்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை மாற்றியமைக்கிறது.

ஹாட் கவர்ச்சியான வீடியோ , இந்திய டீன் ஆபீஸில் மாட்டிக் கொண்டது , ஹெச்டி ஃபுல்செக்ஸ் வீடியோக்கள் , கேரளா செக்ஸ் வீடியோக்கள் காம் , xxx வீடியோ , ஜப்பானிய ஆபாச