முதன்மை அறிஞர்கள் | Open Access Journals | Peer Reviewed Journals

சுருக்கம்/குறியீடு

"பிரதம அறிஞர்கள்" இதழ்களின் சமீபத்திய கட்டுரைகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை
Quantification of Gentamicin by microbial assay technique and reverse phase HPLC

Gopalan Arun Kumar and Venkatachalam Ramya

ஆய்வுக் கட்டுரை
The effect of heat treatment on the physical and mechanical properties of the (Alnico-5) alloy prepared by powder metallurgy method

I. K. Jassim, Kh. H. Erzaich, O. F. Abdullah and Muataz A. Majeed

முன்னோக்கு கட்டுரை
Tumor-related paraneoplastic disorder creating a bogus synapse?

Swedha Varma

ஆய்வுக் கட்டுரை
Motivations and Outcomes of Volunteers at a Non-Student-Run Free Clinic

Akiko Kamimura, Tammy Garfield, Jennifer Tabler, Maziar M Nourian, Mary Stoddard, Alla Chernenko and Jeanie Ashby