முதன்மை அறிஞர்கள் | Open Access Journals | Peer Reviewed Journals

சுருக்கம்/குறியீடு

"பிரதம அறிஞர்கள்" இதழ்களின் சமீபத்திய கட்டுரைகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை
Designing a standard test of competitor derogation tactics

Saba Ajdari, Ali Delavar, Mohammadali Mazaheri and Hassan Ahadi

கட்டுரையை பரிசீலி
Orexinsâ?? Brain Cellular Connectivity and Therapeutic Potential in Addiction

Awgichew Shewasinad Yehualashet*, Berhan Begashaw Yikena, Abera Hadgu Berhe and Birhanetensay Masresha Altaye