முதன்மை அறிஞர்கள் | Open Access Journals | Peer Reviewed Journals

சுருக்கம்/குறியீடு

"பிரதம அறிஞர்கள்" இதழ்களின் சமீபத்திய கட்டுரைகள்

வர்ணனை
A Commentary on Role of Fibre in Nutritional Management of Pancreatic Diseases

Emanuela Ribichini*, Giulia Scalese, Alessandra Cesarini, Nadia Pallotta and Carola Severi

ஆய்வுக் கட்டுரை
Neuroprotective Potential of the Methanolic Leaf Extract of Launaea taraxacifolilia and Oil of Dennettia tripetala Seed in Sub-chronic Lead Toxicity in Offspring of Rats

Oluwole Isaac Adeyemi, Oluwadara Boluwatife Makinde, Omotayo Alaba Eluwole, Esthinsheen Osirim, Olusanya Akanmu, Ayodeji Adekola, Idris Ajayi Oyemitan

கட்டுரையை பரிசீலி
Our Daily Use Chemical Products

Amr I M Hawal, Malak A Alia, Fatma Elzahraa T Hussin, Sherif M H Gad, Gehan I M Mohamed, Amr M M Amr, Mohammad M Rizk Mohammad

ஆய்வுக் கட்டுரை
Reference Intervals of Complete Blood Count in Healthy Adult Eritreans

Ahmed O Noury* , Omer A. Musa , Elmuiz Gasmalbari , Barakat M Bakhit1 , Eyasu H Tesfamariam , Danie Abraha , Zekarias B Ghebre6 , Omer Suleman , Efrem G Tesfay , Filmon G Hailezghi