முதன்மை அறிஞர்கள் | Open Access Journals | Peer Reviewed Journals

சுருக்கம்/குறியீடு

"பிரதம அறிஞர்கள்" இதழ்களின் சமீபத்திய கட்டுரைகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை
Chloramphenicol acetyl transferase producing bacteria

Jenny Anne Tharian, Padmapriya R. and Thirunalasundari T.

ஆய்வுக் கட்டுரை
Applying Aspect Oriented Programming on Security

Mohammad Khalid Pandit, Azra Nazir1 and Arutselvan M

ஆய்வுக் கட்டுரை
Antibacterial activity of ethanolic extracts of Prosopis juliflora against gram negative bacteria

Rechab S. Odhiambo, Kareru G. Patrick, Kutima L. Helen, Nyagah C. Gathu, Njonge F. Kimani, Wamburu R. Waithaka and Cheruiyot Kipyegon