பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் ரிசர்ச் திறந்த அணுகல்

சுருக்கம்

A Case of Interstitial Lung Disease

Bassam Mansour

Pleuroparenchymal fibroelastosis (PPFE) is a rare entity that
has been recently included in the official American Thoracic
Society/European Respiratory Society (ATS/ERS) statement
in 2013 as a group of rare idiopathic interstitial pneumonia
(IIPs).

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்