குழந்தை பருவ உடல் பருமன் பற்றிய இதழ் திறந்த அணுகல்

தொகுதி 1, பிரச்சினை 2 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relationship between Body Mass Index and Body Fat Percentage among Adolescents from Serbian Republic

  • Janjic Jelena, Baltic ZM, Glisic Milica, Ivanovic Jelena, Boskovic Marija, Popovic Milka, Lovrenovic Mirjana

ஆய்வுக் கட்டுரை

Low-Cost, Scalable Classroom-Based Approach to Promoting Physical Activity in Preschool Children

  • Shelly K McCrady-Spitzer, Vanessa Sagdalen, Chinmay U Manohar, James A Levine

ஆய்வுக் கட்டுரை

What Motivates Stakeholder Groups to Focus on Childhood Obesity Prevention Policies?

  • Lainie Rutkow, Jesse Jones-Smith, Hannah J. Walters, Marguerite O'Hara and Sara N. Bleich.
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்