குழந்தை பருவ உடல் பருமன் பற்றிய இதழ் திறந்த அணுகல்

தொகுதி 6, பிரச்சினை 4 (2021)

தலையங்கம்

Participation of the Fto Gene In the Development Of Childhood Obesity

  • Dannys Orozco N1 , Giomary Ballestas L1 , Mariana Pérez J1 , Talia Muñiz Vásquez

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effects of Probiotics on Clinical, Biochemical and Radiological parameters in Obese Children with NASH /NAFLD in Combination with Dietary and Lifestyle Modification: A Randomised Control Trial

  • Rodrigo T*, Samaranayake D, Senevirathne S, Jayasekera HD, Wickramasinghe VP, De Silva AP, Fernando J, De Silva HJ

குறுகிய அறிக்கை

Short Note on child obesity control and its remedies

  • Sameera N
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்