உடல்நலம் மற்றும் பராமரிப்பில் பன்முகத்தன்மை மற்றும் சமத்துவம் திறந்த அணுகல்

அட்டவணைப்படுத்துதல் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்

 • ResearchGate
 • Secret Search Engine Labs
 • Google Scholar
 • University Grants Commission
 • Publons
 • OCLC- WorldCat
 • SOC INDEX
 • Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
 • Electronic Journals Library
 • Ulrich's Periodicals Directory
 • Scimago
 • Social care institute for Excellence(SCIE)
 • CINAHL Complete
 • CiteFactor
 • China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
 • Genamics JournalSeek
 • ResearchGate
 • Secret Search Engine Labs
 • Google Scholar
 • University Grants Commission
 • Publons
 • OCLC- WorldCat
 • SOC INDEX
 • Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
 • Electronic Journals Library
 • Ulrich's Periodicals Directory
 • Scimago
 • Social care institute for Excellence(SCIE)
 • CINAHL Complete
 • CiteFactor
 • China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
 • Genamics JournalSeek