பாலிமர் அறிவியல் திறந்த அணுகல்

உராய்வு

உராய்வு- உராய்வு என்பது திடமான மேற்பரப்புகள், திரவ அடுக்குகள் மற்றும் பொருள் கூறுகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக சறுக்கும் ஒப்பீட்டு இயக்கத்தை எதிர்க்கும் சக்தியாகும். பல வகையான உராய்வுகள் உள்ளன: உலர் உராய்வு இரண்டு திடப் பரப்புகளின் தொடர்பு பக்கவாட்டு இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்