இரட்டை நோய் கண்டறிதல்: திறந்த அணுகல் திறந்த அணுகல்

PDD நோய் கண்டறிதல்

PDDகள் "பரவலான வளர்ச்சிக் கோளாறுகள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன, இது பல அடிப்படை திறன்களின் வளர்ச்சியில் தாமதங்களை உள்ளடக்கிய நிபந்தனைகளின் குழுவைக் குறிக்கிறது, குறிப்பாக மற்றவர்களுடன் பழகுவதற்கான திறன், தொடர்புகொள்வது மற்றும் கற்பனையைப் பயன்படுத்துதல். இந்த நிலைமைகள் 3 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் காணப்படுகின்றன, அவர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் சிந்தனையில் குழப்பமடைகிறார்கள் மற்றும் பொதுவாக உலகத்தையும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள விஷயங்களையும் புரிந்துகொள்வதில் சிக்கல்கள் உள்ளன. ஐந்து வகையான PDDs ஆட்டிசம், ஆஸ்பெர்ஜர் நோய்க்குறி, ஆஸ்பெர்ஜர் நோய்க்குறி, ரெட்ஸ் நோய்க்குறி மற்றும் பரவலான வளர்ச்சிக் கோளாறு ஆகியவை குறிப்பிடப்படவில்லை (PDDNOS). பொதுவான அறிகுறிகளில் வாய்மொழி தொடர்பு, சமூக தொடர்பு, மாற்றங்களை சரிசெய்தல் ஆகியவற்றில் சிரமம் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்