பசுமை வேதியியலில் போக்குகள் திறந்த அணுகல்

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் என்பது இயற்கையாகவே குறுகிய கால அளவில் மீளுருவாக்கம் செய்யப்பட்டு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சூரியனிடமிருந்து அல்லது பிற இயற்கை இயக்கங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் வழிமுறைகளிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றல் வளமாகும். புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் புதைபடிவ எரிபொருட்களிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆற்றல் வளங்கள், புதைபடிவ மூலங்களிலிருந்து வரும் கழிவுப் பொருட்கள் அல்லது கனிம மூலங்களிலிருந்து வரும் கழிவுப் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும்.


 

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்