உயிர் வேதியியல் & மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ் திறந்த அணுகல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ஜர்னல் என்பது உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் துறையில் உயர்தர ஆராய்ச்சிப் பணிகளை வெளியிடுவதற்கும் பரப்புவதற்கும் உலகளாவிய அறிவியல் சமூகத்திற்கு செயலில் உள்ள மன்றத்தை வழங்குவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட சர்வதேச இதழாகும். இதழின் நோக்கம் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது: பொது உயிர்வேதியியல், பாதை உயிர்வேதியியல், மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலார் உயிரியல், மூலக்கூறு மருத்துவம், பரிசோதனை முறைகள் மற்றும் மனித நோயைக் கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் கண்காணிப்பு, புரவலன் நோய்க்கிருமி தொடர்பு, நோய்க்கிருமியின் மூலக்கூறு கண்டறிதல், கண்டறியும் நுட்பங்களில் தற்போதைய முன்னேற்றங்கள், கட்டமைப்பு உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் மூலக்கூறுகளின் செயல்பாடு மற்றும் கட்டுப்பாடு, செல் சிக்னலிங், செல் சுழற்சி, மரபணு அமைப்பு மற்றும் வெளிப்பாடு, மரபணு திருத்தம், உயிர்வேதியியல் வழிமுறைகள், புரத உயிரியக்கவியல், புரத மடிப்பு மற்றும் புரத மாதிரியாக்கம்.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்