நரம்பியல் & மூளை இமேஜிங் திறந்த அணுகல்

நியூரோடாக்சின்கள்

நியூரோடாக்சின் என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு அல்லது செயல்பாட்டை மாற்றும் ஒரு பொருளாகும். நரம்பு மண்டலத்தில் செயல்படும் மற்றும் நரம்பு செல்களின் இயல்பான செயல்பாட்டை சீர்குலைக்கும் ஒரு விஷப் பொருள். நியூரோடாக்சின்கள் செல் சவ்வு முழுவதும் அயனி செறிவுகள் அல்லது ஒரு சினாப்ஸ் முழுவதும் நியூரான்களுக்கு இடையேயான தகவல்தொடர்பு மீது நியூரானின் கட்டுப்பாட்டை தடுக்கிறது. அஸ்பார்டேம், சுக்ரோலோஸ், டயசெட்டில், மோனோசோடியம் குளூட்டமேட், அலுமினியம் போன்றவை உணவில் உள்ள நியூரோடாக்சின்கள்.