நரம்பியல் & மூளை இமேஜிங் திறந்த அணுகல்

பேலியோன்யூரோபயாலஜி

பேலியோநியூரோபயாலஜி என்பது மூளையின் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஆய்வு ஆகும், இது மூளையின் உள்நோக்கியின் பகுப்பாய்வு மூலம் எண்டோகிரானியல் பண்புகள் மற்றும் தொகுதிகளை தீர்மானிக்கிறது. இது நரம்பியல் அறிவியலின் உட்பிரிவு.

பேலியோன்யூரோபயாலஜி என்பது பழங்காலவியல் மற்றும் தொல்லியல் உள்ளிட்ட பிற ஆய்வுத் துறைகளின் நுட்பங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது. இது மனித பரிணாமம் பற்றிய குறிப்பிட்ட நுண்ணறிவை வெளிப்படுத்துகிறது.