உயிர் வேதியியல் & மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ் திறந்த அணுகல்

புரோட்டியோமிக்ஸ்

புரோட்டியோமிக்ஸ் என்பது மூலக்கூறு உயிரியலின் ஒரு பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் துறையாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட புரோட்டியோமின் ஆய்வு மற்றும் புரத மிகுதிகள், மாறுபாடுகள் மற்றும் மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்களை உள்ளடக்கியது.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்