ஆக்டா சைக்கோபாதாலஜிகா திறந்த அணுகல்

தற்கொலை எண்ணம் மற்றும் தற்கொலை

ஆய்வுக் கட்டுரை

Youth Have A Voice - Qualitative Exploration Of A Participatory Action-Research Program

  • Cátia Branquinho*, Ana Cerqueira, Lúcia Ramiro and Margarida Gaspar de Matos

ஆய்வுக் கட்டுரை

An Enigma of Female Psychosis: Case Report and Literature Review of Therapeutic Strategies in Paraneoplastic Encephalitis Associated with Ovarian Teratoma

  • Usama Khalid Choudry*, Areeba Nisar, Mahwish Amin, Waqar Saeed, Aisha Sanober, Qurat ul Ain Khan, Iram Aamir Siddiqa and Abdullah Khalid

வழக்கு அறிக்கை

Nocuous Skin Manifestations Of Spironolactone: Drug Induced Leukocytoclastic Vasculitis

  • Awad Magbri*, Saad Rashid, Zach Crowe and Shaukat Rashid
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்