பயோமார்க்ஸ் ஜர்னல் திறந்த அணுகல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

பயோமார்க்ஸ் ஜர்னல் திறந்த அணுகல், பயோமார்க்ஸின் முழுப் பகுதிகளிலும் அடிப்படை ஆராய்ச்சியில் நிபுணத்துவம் பெற்ற அசல் கட்டுரைகள் மற்றும் மதிப்புரைகளை விரைவாக வெளியிடுவதற்கான இடைநிலை இதழ். இந்த இதழ் உள்ளடக்கியதாக உள்ளது மற்றும் சிகிச்சை கண்காணிப்பு பயோமார்க்ஸ், ஆன்காலஜி பயோமார்க்ஸ், மருந்து கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டில் பயோமார்க்ஸ், இம்யூனோ ஆன்காலஜி பயோமார்க்ஸ், மருத்துவ உயிரியல் குறிப்பான்கள், மருந்து சிகிச்சை செயல்திறனில் பயோமார்க்ஸ் - பதில் பயோமார்க்ஸ், பயோமார்க்ஸின் கட்டுப்பாடு, திசு குறிப்பான்கள் சீர்குலைவு, உயிரியல் குறிப்பான்கள் மற்றும் மனித உயிரியல் கண்காணிப்பு, குறிப்பான் விலங்குகளின் இறப்பு, இரத்த உயிரியல் குறிப்பான்கள், புரத உயிரியல் குறிப்பான்கள், ஃப்ளோரசன்ட் பயோமார்க்ஸ், மனச்சோர்வுக்கான பயோமார்க்ஸ், நடத்தை குறிப்பான்கள், முன்கணிப்பு பயோமார்க்ஸ், ஆர்என்ஏ பயோமார்க்ஸ், டிஎன்ஏ பயோமார்க்ஸ், சுற்றுச்சூழல் பயோமார்க்ஸ், பகுப்பாய்வு பயோமார்க்ஸ், சைட்டோஜெனிக் பயோமார்க்ஸ் , வளர்சிதை மாற்ற பயோமார்க்ஸ்,

தமிழ் தேசி செக்ஸ் , ஹோட்டலில் சூடான காதலியுடன் தேசி இந்திய செக்ஸ் , இலவச போர்னோ , xxx வீடியோ பதிவிறக்கம் , அம்மா செக்ஸ் , தேசி செக்ஸ் வீடியோ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்